Lexis Rex Home
Lexis Rex Home


Chinese Vocabulary: Animals (pinyin)

Learn
Flash CardsHangmanWord Search

English Chinese Pronounce
 
animal dòng wù
sheep yáng
pig zhū
cow niú
spider zhī zhū
cat māo
butterfly hú dié
dog gǒu
monkey hóu zi
swan tiān é
horse
octopus zhāng yú
fish
duck
bear xióng
bird niǎo
goat shān yáng
ant mǎ yǐ
rabbit
lizard xī yì
mouse lǎo shǔ
bee mì fēng
goose é
turkey huǒ jī
frog qīng wā
crab xiè
chicken
snake shé
whale jīng yú
camel luò tuo
deer