Lexis Rex Home
Lexis Rex Home


Japanese Vocabulary: Music (romaji)

Learn
Flash CardsHangmanWord Search

English Romaji Pronounce
 
music ongaku
note onpu
song kyoku
violin baiorin
guitar gitaa
flute furuuto
piano piano
harmonica haamonika
trumpet toranpetto
trombone toronbohn
drum doramu
drum stick doramusutikku
cymbal shinbaru
triangle toraianguru
saxophone sakkusu
harp haapu
key ken
keyboard kennbann
whistle fue
string gen
band bando
orchestra ookesutora
musician ongakuka
conductor shikisya
pianist pianisuto
guitarist gitarisuto
drummer doramaa