Lexis Rex Home
Lexis Rex Home


Japanese Vocabulary: Numbers 1 to 50 (romaji)

Learn
Flash CardsHangmanWord Search

Number Romaji Pronounce
 
0 rei/zero
1 ichi
2 ni
3 san
4 yon/shi
5 go
6 roku
7 nana/shichi
8 hachi
9 kyu/ku
10 ju
11 ju ichi
12 ju ni
13 ju san
14 ju yon/ju shi
15 ju go
16 ju roku
17 ju nana/ju shichi
18 ju hachi
19 ju kyu/ju ku
20 ni-ju
21 ni-ju ichi
22 ni-ju ni
23 ni-ju san
24 ni-ju yon/ni-ju shi
25 ni-ju go
26 ni-ju roku
27 ni-ju nana/ni-ju shichi
28 ni-ju hachi
29 ni-ju kyu/ni-ju ku
30 san-ju
31 san-ju ichi
32 san-ju ni
33 san-ju san
34 san-ju yon/san-ju shi
35 san-ju go
36 san-ju roku
37 san-ju nana/san-ju shichi
38 san-ju hachi
39 san-ju kyu/san-ju ku
40 yon-ju
41 yon-ju ichi
42 yon-ju ni
43 yon-ju san
44 yon-ju yon/yon-ju shi
45 yon-ju go
46 yon-ju roku
47 yon-ju nana/yon-ju shichi
48 yon-ju hachi
49 yon-ju kyu/yon-ju ku
50 go-ju

More Japanese numbers