Кита́йская лексика: Дни недели и месяцы (пиньинь)Русский Китайский Произнести
 
понедельник xīng qī yī
вторник xīng qī èr
среда xīng qī sān
четверг xīng qī sì
пятница xīng qī wǔ
суббота xīng qī liù
воскресенье xīng qī tiān
январь yī yuè
февраль èr yuè
март sān yuè
апрель sì yuè
май wǔ yuè
июнь liù yuè
июль qī yuè
август bā yuè
сентябрь jiǔ yuè
октябрь shí yuè
ноябрь shí yī yuè
декабрь shí èr yuè

Выучить
Флеш-карточкиВиселицаНайди слово