Кита́йская лексика: Люди (пиньинь)Русский Китайский Произнести
 
мужчина nán rén
женщина nǚ rén
мальчик nán hái
девочка nǚ hái
ребенок yīng ér
мама mǔ qīn
папа fù qīn
сын ér zi
дочь nǚ ér
дедушка zǔ fù
бабушка zǔ mǔ
брат xiōng dì
сестра jiě mèi
дядя shū shū
тетя ā yí
двоюродный брат táng xiōng dì zǐ mèi
отчим jì fù
мачеха jì mǔ
свекровь yue mu (yuè mǔ)
свёкр yue fu (yuè fù)
друг péng yǒu
враг dí rén

Выучить
Флеш-карточкиВиселицаНайди слово