Lexis Rex主页


Lexis Rex - 意大利语

意大利语词汇: 星期和月份中文 意大利语 发音
 
xīng qī yī lunedì
xīng qī èr martedì
xīng qī sān mercoledì
xīng qī sì giovedì
xīng qī wǔ venerdì
xīng qī liù sabato
xīng qī tiān domenica
yī yuè gennaio
èr yuè febbraio
sān yuè marzo
sì yuè aprile
wǔ yuè maggio
liù yuè giugno
qī yuè luglio
bā yuè agosto
jiǔ yuè settembre
shí yuè ottobre
shí yī yuè novembre
shí èr yuè dicembre

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
意大利语