Lexis Rex主页


Lexis Rex - 日语

日语词汇: 学校中文 Romaji 日本汉字 发音
 
xué xiào gakkou学校がっこう
shū běn honほん
pe-jiページ
qiān bǐ enpitsu鉛筆えんぴつ
gāng bǐ penペン
juàn bǐ dāo enpitsukezuri鉛筆削りえんぴつけずり
xiàng pí cā keshigomu消しゴムけしゴム
bān jí jugyou授業じゅぎょう
jiāo shì kyoushitsu教室きょうしつ
kè zhuō tsukueつくえ
hēi bǎn kokuban黒板こくばん
bái sè shū xiě bǎn Howaitobo-doホワイトボード
fěn bǐ cho-kuチョーク
jì hào bǐ maakaaマーカー
xué shēng seito生徒せいと
lǎo shī sensei先生せんせい
xiào zhǎng koutyou校長こうちょう
zhí chǐ jougi定規じょうぎ
cāo chǎng koutei校庭こうてい
jì suàn jī konpuutaaコンピューター
jì suàn qì dentaku電卓でんたく
xiào fú seifuku制服せいふく
shù xué suugaku数学すうがく
dokusyo読書どくしょ
xiě hikki筆記ひっき
cí diǎn jisyo辞書じしょ
zhǐ kamiかみ
bǐ jì běn no-toノート
chǔ wù guì rokkaaロッカー
shū bāo tsuugakubaggu通学バッグつうがくバッグ
líng beruベル
tú shū guǎn toshoshitsu図書室としょしつ

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
日语