Lexis Rex主页


Lexis Rex - 日语

日语词汇: 职业中文 Romaji 日本汉字 发音
 
kē xué jiā kagakusya科学者かがくしゃ
lǜ shī houritsuka法律家ほうりつか
fǎ guān saibankan裁判官さいばんかん
yī shēng isha医者いしゃ
hù shì kangoshi看護師かんごし
yá yī haisya歯医者はいしゃ
xùn liàn yuán tore-naaトレーナー
gē shǒu kashu歌手かしゅ
yǎn yuán haiyuu俳優はいゆう
yīn lè jiā ongakuka音楽家おんがくか
zhèng zhì jiā seijika政治家せいじか
jǐng chá keisatsukan警察官けいさつかん
huǒ jǐng syouboushi消防士しょうぼうし
zhēn tàn tantei探偵たんてい
huì jì kaikeishi会計士かいけいし
fēi háng yuán pairottoパイロット
shuǐ shǒu senin船員せんいん
jūn rén heishi兵士へいし
sī jī untensyu運転手うんてんしゅ
chú shī ryourinin料理人りょうりにん
gōng chéng shī gishi技師ぎし
fú wù yuán ueitaa給仕ウエイター
yóu qī jiàng penkiyaペンキ屋ペンキや
yì shù jiā gaka画家がか
jiàn zhù shī kenchikuka建築家けんちくか
tú fū nikuya肉屋にくや
yú fū ryoushi漁師りょうし
liè rén karyuudo狩人かりゅうど
nóng fū nouka農家のうか
měi fā shī biyoushi美容師びようし
jī xiè gōng rén seibishi整備士せいびし
mó tè moderuモデル
yào jì shī yakuzaishi薬剤師やくざいし
shè yǐng shī shashinka写真家しゃしんか
shuǐ guǎn gōng haikankou配管工はいかんこう
diàn gōng denkiya電気屋でんきや

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
日语