Lexis Rex主页


Lexis Rex - 英语

英语词汇: 卧室中文 英语 发音
 
wò shì bedroom
chuáng bed
chuáng diàn mattress
bèi dān sheet
tǎn blanket
zhěn tou pillow
zhěn tào pillowcase
yǔ róng bèi duvet
chuáng tóu bedhead
yī guì wardrobe
shū zhuāng tái dressing table
chuáng tóu guì bedside table
dēng lamp
wǔ dǒu guì chest of drawers
shuì yī kù pajamas
shuì yī nightie
shuì páo bathrobe
tuō xié slipper
jìng mirror
nào zhōng alarm clock
yīng ér chuáng crib
shuì jiào sleep
dǎ hū lū snoring
mèng dream

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
英语