Lexis Rex主页


Lexis Rex - 英语

英语词汇: 工具中文 英语 发音
 
gōng jù xiāng tool box
gōng jù tool
chuí zi hammer
luó sī dāo screwdriver
qián zi pliers
ban shou (bān shǒu) wrench (or spanner)
zuàn kǒng jī drill
lǎo hǔ qián vice
dìng zi nail
luó sī screw
luó mǔ nut
luó dìng bolt
shuǐ píng yí level
chǐ ruler
juàn chǐ tape measure
jiǎn dāo scissors
záo zi chisel
shā zhǐ sandpaper
cuò dāo file
fǔ zi axe
jiá qián clamp

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
英语