Lexis Rex主页


Lexis Rex - 葡萄牙语

葡萄牙语词汇: 地理中文 葡萄牙语 发音
 
dì lǐ geografia
dà lù o continente
dǎo yǔ a ilha
shān mò a montanha
huǒ shān o vulcão
hú bó o lago
hǎi o mar
lù dì a terra
yáng o oceano
hǎi àn a costa
shā tān a praia
píng yuán a planície
shān gǔ o vale
hé liú o lago
qiū líng o monte
xuán yá o penhasco
gāo yuán o planalto
sēn lín a floresta
shā mò o deserto
bào bù a cascata
dòng xué a gruta
hǎi wān a baía
hǎi jiǎ o cabo
xiǎo wān a enseada
bàn dǎo a península

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
葡萄牙语