Lexis Rex Home

Lexis Rex - Chinees

Chinese Getallen 1 - 20

Vul een getal bij het linker veld of een getal bereik bij beide velden in om de Chinese woorden ervoor te weergeven.

Getal Chinees Pinyin Uitspraak
 
1
2 èr
3 sān
4
5
6 liù
7
8
9 jiǔ
10 shí
11 十一 shí yī
12 十二 shí èr
13 十三 shí sān
14 十四 shí sì
15 十五 shí wǔ
16 十六 shí liù
17 十七 shí qī
18 十八 shí bā
19 十九 shí jiǔ
20 二十 èr shí


    


Andere bereiken

1 - 10
1 - 20
1 - 100
200 - 300
4000 - 4100


Chinees