Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: La rueFrançais Simplifié Pinyin Prononcer
 
banc 长椅cháng yǐ
vélo 自行车zì xíng chē
pont qiáo
bâtiment 大厦dà shà
autobus 公车gong chē
arrêt de bus 公车站gōng chē zhàn
voiture 汽车qì chē
parking 停车场tíng chē chǎng
église 教堂jiào táng
coin 街角jiē jiǎo
bouche d'égout 排水渠pái shuǐ qú
allée 私人车道sī rén chē dào
clôture 栅栏zhà lan
trottoir 人行道rén xíng dào
portail 大门dà mén
caniveau 檐槽yán cáo
haie 树篱shù lí
carrefour 交叉路口jiāo chā lù kǒu
boîte aux lettres 信箱xìn xiāng
piéton 行人xíng rén
passage pour piétons 人行横道rén xíng héng dào
poteau 电线杆diàn xiàn gān
signalisation horizontale 道路标记dào lù biāo jì
rond-point 环状交叉路口huán zhuàng jiāo chā lù kǒu
magasin 商店shāng diàn
panneau 路标lù biāo
rue 街道jiē dào
lampadaire 路灯lù dēng
cabine téléphonique 电话亭diàn huà tíng
feu 红绿灯hóng lǜ dēng
poubelle 垃圾桶lā jī tǒng
tunnel 隧道suì dào

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachés
Menu chinois
Plus de langues