Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: ProfessionsFrançais Simplifié Pinyin Prononcer
 
comptable 会计师kuài jì shī
acteur 演员yǎn yuán
architecte 建筑师jiàn zhù shī
artiste 艺术家yì shù jiā
boucher 屠夫tú fū
chef de cuisine 厨师chú shī
dentiste 牙医yá yī
détective 侦探zhēn tàn
docteur 医生yī shēng
conducteur 司机sī jī
électricien 电工diàn gōng
ingénieur 工程师gōng chéng shī
fermier 农夫nóng fū
pompier 消防员xiāo fáng yuán
pêcheur 渔夫yú fū
coiffeur 美发师měi fā shī
chasseur 猎人liè rén
juge 法官fǎ guān
avocat 律师lǜ shī
mécanicien 机械工人jī xiè gōng rén
mannequin 模特mó tè
musicien 音乐家yīn lè jiā
infirmier 护士hù shì
peintre 油漆匠yóu qī jiàng
pharmacien 药剂师yào jì shī
photographe 摄影师shè yǐng shī
pilote 飞行员fēi háng yuán
plombier 水管工shuǐ guǎn gōng
policier 警察jǐng chá
politicien 政治家zhèng zhì jiā
marin 水手shuǐ shǒu
scientifique 科学家kē xué jiā
chanteur 歌手gē shǒu
soldat 军人jūn rén
entraîneur 训练员xùn liàn yuán
serveur 服务员fú wù yuán

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachés
Menu chinois
Plus de langues