Lexis Rex Home

Find an Online Japanese Tutor


Japanese Crossword

Set 1

Review the words


 
   
   
   
   
   
 
   
 
 
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
10 
   
   
   
11 
   
   
   
   
   
12 
   
   
13 
   
   
   
14 
   
   
   
15 
   
   
16 
   
   
17 
18 
   
   
   
19 
   
   
20 
21 
   
   
   
22 
   
   
   
   


Across
1Tuesday
4school
6mother
7bird
8man
10to look
11to talk
13to drink
14father
17head
19book
20two
22light
Down
2one
3to turn
5face
8girl
9to listen
12woman
15three
16river
18hand
21home
Show incorrect letters


tori
0
ichi
0
san
0
ni
0
kao
0
te
0
atama
0
shinzou
0
tobira
0
ie
0
akari
0
teburu
0
jidousha
0
shatsu
0
nomu
0
taberu
0
tsukamu
0
kiku
0
miru
0
hashiru
0
hanasu
0
magaru
0
kawa
0
otokonoko
0
otousan
0
tomodachi
0
onnanoko
0
otoko
0
haha
0
musuko
0
onna
0
hon
0
gakkou
0
getsuyoubi
0
kayoubi
0
 
 
 
 
 

Set